تصاویر کارخانه
تصاویر کارخانه

خط تولید سنگفرش بتنی
خط تولید سنگفرش بتنی
خط تولید سنگفرش بتنی
خط تولید سنگفرش بتنی
خط تولید سنگفرش بتنی
محصول تولیدی- سنگفرش بتنی
محصول تولیدی- سنگفرش بتنی
خط تولید بلوک بتنی
خط تولید بلوک بتنی
خط تولید بلوک بتنی
خط تولید بلوک بتنی
خط تولید جداول بتنی
اتاق کنترل
اتاق کنترل
نمایی از دستگاه formimoianti کارخانه
خط تولید شن و ماسه
خط تولید شن و ماسه
خط تولید شن و ماسه
خط تولید شن و ماسه
شن ماسه
نمایی از کارخانه
نمایی از کارخانه
نمایی از کارخانه
دپوی محصولات
دپوی محصولات
دپوی محصولات-بلوک بتنی
دپوی محصولات-بلوک بتنی
دپوی محصولات-سنگفرش بتنی
دپوی محصولات-سنگفرش بتنی
دپوی محصولات-سنگفرش بتنی
دپوی محصولات-جداول بتنی
دپوی محصولات-جداول بتنی
دپوی محصولات-سنگدال بتنی
دپوی محصولات-نیوجرسی
دپوی محصولات-مینی نیوجرسی
دپوی محصولات-پایه بتنی
کارخانه پایه بتن
ساختمان کارگری کارخانه
باربرگیری محصولات
باربرگیری محصولات
باربرگیری محصولات
باربرگیری محصولات