تیرچه های بدون شمع (پایا)

اجرای سقف با سیستم تیرچه-بلوک یکی از متداولترین روشهای ساخت سقف در ایران می باشد.در این روش سقف سازی،مزایای پیش ساختگی از قبیل سرعت ساخت،کاهش هزینه های قالب بندی و میلگردگذاری و کیفیت خوب قطعه ساخته شده در کارخانه،با جنبه های مثبت بتن ریزی در محل تلفیق شده است.

در مورد سیستم سقف تیرچه-بلوک نظیر هر سازه بتنی دیگر با توجه به زمان مورد نیاز جهت گیرش اولیه بتن،اجرای سقفها می بایست به طور  متوالی و با فاصله زمانی مناسب (به طور متوسط 7 روز)انجام پذیرد.

این مطلب ضمن تطویل زمان لازم جهت اجرای سقف ها،هزینه بتن ریزی (به ویژه هزینه پمپاژ بتن)را افزایش می دهد.جهت رفع این مشکل که شاید بتوان آنرا تنها نقطه ضعف سیستم تیرچه-بلوک دانست،تیرچه های بدون شمع به عنوان راه حلی مناسب مطرح می گردد.

در سیستم تیرچه های بدون شمع،تیرچه به گونه ای طراحی میگردد که به تنهایی توان تحمل بارهای مرده و زنده حین ساخت را داشته باشدو لذا دیگر نیازی به شمع بندی نخواهد بود.

تا کنون از این سیستم در سطح تهران و حومه و همچنین استان کرمان جهت اجرای سقف استفاده شده است.

تیرچه های بدون شمع (پایا)