اخبار و رویداد ها

حضور در نمایشگاه بین المللی تهران سال 1393

حضور شرکت مهندسی پایه بتن در تاریخ دوشنبه ۱۹ مرداد 1393 در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران