نمایشگاه ها
نمایشگاه انجمن بتن سال 1398

نمایشگاه انجمن بتن سال 1398

حضور موثر شرکت مهندسی پایه بتن در نمایشگاه انجمن بتن سال 1398

نمایشگاه روز بتن سال 1395

نمایشگاه روز بتن سال 1395

حضور موثر شرکت مهندسی پایه بتن در همایش و نمایشگاه روز بتن

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران سال 1394

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران سال 1394

حضور موثر شرکت مهندسی پایه بتن در تاریخ دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران سال 1393

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران سال 1393

حضور موثر شرکت مهندسی پایه بتن در تاریخ دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹3 در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران