سنگدال

از دیگر محصولات شرکت مهندسی پایه بتن تولید سنگدال با ابعاد متفاوت در دو مدل ترافیکی و غیر ترافیکی می باشد.

  • سنگدال ترافیکی 15*60*80
  • سنگدال ترافیکی 15*60*100
  • سنگدال ترافیکی 15*60*120
  • سنگدال ترافیکی 20*60*250
  • سنگدال غیرترافیکی 10*60*80
  • سنگدال غیرترافیکی 10*60*100
  • سنگدال غیرترافیکی 10*60*120
سنگدال